تبلیغات
تجارب آموزشی - واکنش های برگشت پذیر و واكنش های برگشت ناپذیر

تاریخ:سه شنبه 15 اسفند 1391-11:06 ق.ظ

واکنش های برگشت پذیر و واكنش های برگشت ناپذیر


آ) واكنش های برگشت ناپذیر: واكنش هایی هستند كه با انجام آنها تمامی واكنش دهنده ها به فراورده تبدیل می شوند.

برخی از واكنش هایی كه به طور كامل انجام شده و برگشت ناپذیر هستند عبارتند از:

- واكنش های سوختن: چون واكنش های سوختن با آزاد شدن انرژی همراه هستند، با انجام آنها سطح انرژی فراورده ها كاهش می یابد و این واكنش ها فقط در جهت رفت انجام پذیرند.

- واكنش های اسید و باز:‌                                                 آب  +  نمك   →   اسید  +  باز

    M(OH)n(aq) + HmA(aq) → MmAn(aq) + nH2O(l

   2KOH(aq)  +  H2SO4(aq)  →  K2SO4 + 2H2O(l

- واكنش هایی كه در سامانه باز انجام شده و با انجام آنها فراورده ای به صورت گاز تولید شود.

   CaCO3(s) → CaO(s) + CO2(g

  Na2SO3(s) + 2HCl(aq) → 2NaCl(aq) + SO2(g) + H2O(l

- واكنش هایی كه در آنها فراورده ای به صورت تركیبی نامحلول تولید شود.(واكنش های رسوبی)

   Pb(NO3)2(aq) + K2CrO4(aq) → PbCrO4(s) + 2KNO3(aq

   FeCl3(aq) + 3NaOH(aq) → Fe(OH)3(s) + 3NaCl(aq

- واكنش های اكسایش-كاهش: واكنش های هستند كه با انتقال الكترون از جسم كاهنده به جسم اكسنده انجام می شوند.

   Mg(s) + 2AgNO3(aq) → Mg(NO3)2(aq) + 2Ag

   Cl2(g) + 2KI(aq) → I2(l) + 2KCl(aq


ب) واكنش های برگشت پذیر: واكنش هایی هستند كه در آنها واكنش دهنده ها به فراورده تبدیل شده و در عین حال فراورده ها نیز می توانند به واكنش دهنده ها تبدیل شوند.

مثال هایی از فرایندهای برگشت پذیر:

- چرخه آب در طبیعت كه مثالی از فرایندهای برگشت ناپذیر فیزیكی است.

- تبدیل نمك های آبدار (متبلور) و نمك بی آب به یك دیگر، با گرما دادن آنها و افزودن مجدد آب به آنها.

   CoCl2 .6H2O    CoCl2 + 6H2O                                           CoCl2  CoCl2 .6H2O

- حل شدن سنگ های آهكی در آبهای زیر زمینی و رسوب مجدد این سنگ ها به صورت لایه های آهك (استالاگتیت و استالاگمیت) در غارها.

واكنش های تعادلی: اگر در یك واكنش برگشت پذیر، هر دو واكنش رفت و برگشت به طور همزمان و با سرعت های برابر انجام شوند، واكنش را تعادلی می نامند.نوع مطلب : شیمی