تبلیغات
تجارب آموزشی - کار میلیکان

تاریخ:جمعه 5 آبان 1391-06:55 ق.ظ

کار میلیکان

****کار میلیکان (آزمایش قطره روغن):

میلیکان با آزمایش و انجام محاسبات ابتدا مقدار بار الکتریکی و سپس با کمک این نسبت (e/m) جرم الکترون را بدست آورد.

                                  

جرم الکترون                               (بار الکترون)

مواد لومینانس شامل دو حالت فلوئورسانس و فسفرسانس است .


...ادامه ی مطلب

لومینانس (تابناکی) پدیده نورافشانی جسمی پس از قرار گرفتن در معرض اشعه .

هانری بکرل بطور تصادفی به پدیده پرتوزایی پی برد.

1- فلوئورسانس: خاصیت فیزیکی برخی مواد که با قطع منبع نور تابش قطع می شود.

2- فسفرسانس: خاصیت فیزیکی برخی مواد که با قطع منبع نور تا مدتی تابش ادامه دارد.

 

 

مواد رادیو اکتیو یا پرتوزا: موادی هستند که به طور طبیعی و خود به خود (بدون دخالت عوامل خارجی) از خود اشعه (پرتو) ساطع می کنند. به پرتو تابیده شده از سوی این مواد اشعه رادیو اکتیو و این پدیده را پدیده رادیواکتیویتی یا پرتوزایی می گویند.

          فرق لومینانس با پدیده رادیواکتیویتی: لومینانس یا پدیده تابناکی، با جذب نور تابناک می شود و نور می دهد اما پدیده رادیواکتیویتی بدون جذب نور و خود به خود انجام می شود.

    علت پرتوزایی مواد، ناپایداری هسته های مواد رادیواکتیو می باشد. این تغییرات در هسته اتم اتفاق می افتد. این مواد (مواد رادیواکتیو) هنگامی که از خود اشعه یا ذره یا هر دو را تابش می کنند تا حدی پایدار می شوند.

مواد رادیواکتیو سه نوع تابش دارند. آلفا ، بتا  و گاما

هر گاه از یک منبع رادیواکتیو یک باریکه پرتو را از میان دو صفحه باردار عبور دهیم باریکه پرتو به سه تابش گفته شده تقسیم می شود.

ویژگی اشعه آلفا: از جنس هسته هلیم  می باشد و جذب صفحه منفی می شود. قدرت نفوذ کمتری از بتا و گاما دارد و بار آن مثبت است.

 

هلیم اتمی است که 2 الکترون، 2 پروتون و 2 نوترون دارد.

(هسته هلیوم فقط دو پروتون و دو نوترون دارد).

ویژگی اشعه بتا: از جنس الکترون و دارای بار منفی است و جذب صفحه مثبت می شود. قدرت نفوذ آن از آلفا بیشتر و از گاما کمتر است.

    ویژگی اشعه گاما: بار ندارد. در صفحه های باردار منحرف نمی شود، از جنس اشعه X بوده و و ماهیت الکترومغناطیسی دارد و به علت پرانرژی بودن از قدرت نفوذ بالاتری برخوردار است.

·        با کشف الکترون تامسون مدلی برای اتم ارائه داد.

نوع مطلب : شیمی