تبلیغات
تجارب آموزشی - الکترولیز و پرتو کاتودی

تاریخ:جمعه 5 آبان 1391-06:54 ق.ظ

الکترولیز و پرتو کاتودی

الکترولیز:

یعنی تجزیه ی ماده ی مرکب به وسیله ی عبور جریان برق

فیزیکدانی (استونی) برای الکتریسیته ذره ای بنیادی به نام الکترون پیشنهاد کرد ولی هیچ رابطه ای میان اتم و الکترون پیدا نکرد.

فارادی در هنگام الکترولیز به رابطة ماده و الکترون پی برد. (او مشاهده کرد هنگام عبور جریان برق از یک محلول یا مذاب ماده مرکب فلزدار واکنش شیمیایی رخ می دهد).

پرتو کاتدی:

    هر گاه فشار گاز درون لوله را کم کنیم (حدود 0/01 atm) و یک ولتاژ بسیار قوی بین این دو الکترود اعمال شود پرتوهایی از الکترود منفی (کاتد) به سمت الکترود مثبت (آند) جریان

میابد. از این رو به آن پرتو کاتدی گویند. حال اگر نوع گاز درون لوله را تغییر دهیم گاز ملتهب به رنگ خاصی که مربوط به نوع گاز است خود را نشان خواهد داد (به طور مثال اگر هیدروژن باشد رنگ آن صورتی می شود).

حال اگر فشار گاز درون لوله خیلی کمتر از atm  شود (به علت فشار بسیار پایین یا خلاء نسبی) در صورت برخورد با شیشه می تواند (نوع شیشه و ماده فلوئورسنتی که در آن به کار رفته) رنگ خاصی را از خود نشان دهد.

          گازها عایق و نارسانا هستند پس در لوله پرتو کاتدی باید فشار گاز درون لوله را پایین بیاوریم تا رسانا شود. برای تولید اشعة کاتدی دو شرط لازم است: 1ـ ولتاژ را بالا ببریم. 2ـ فشار گاز درون لوله را کم کنیم.

ویژگی پرتو کاتدی:

1- پرتو کاتدی به خط راست حرکت می کند.

2- پرتو کاتدی دارای بار الکتریکی منفی است.

3- پرتو کاتدی به جنس گاز درون شیشه بستگی ندارد.

4- پرتو کاتدی به جنس کاتد بستگی ندارد.

5- پرتو کاتدی به هنگام عبور، گاز رقیق درون لوله را ملتهب می کند.

6- پرتو کاتدی در برخورد با مادة فلورسنت باعث درخشش می شود.

7- پرتو کاتدی دارای انرژی است.

8- پرتو کاتدی همواره از کاتد به آند حرکت می کند.

9- پرتو کاتدی به خط راست حرکت می کند.

10-           پرتو کاتدی در میدان مقناطیسی به سمت N منحرف می شود.

11-           پرتو کاتدی اشعه نامرئی است.

12-           پرتو کاتدی همان الکترونها است.

 نوع مطلب : شیمی